Bài giảng Vai trò và trách nhiệm của đào tạo điều dưỡng ở trong bệnh viện

Nội dung của bài giảng tìm hiểu vai trò đào tạo điều dưỡng trong định hướng nhân viên mới, phát triển đội ngũ nhân viên và đào tạo liên tục, phát triển rộng quá trình, phương tiện đào tạo và sự mô phỏng.